آمارهای روستای شهرستان دیواندره

تعداد آبادی های دارای سکنه شهرستان دیواندره بر حسب تفکیک طبقات جمعیتی

۱۰۰۰تا۲۴۹۹

۵۰۰تا۹۹۹

۲۵۰تا ۴۹۹

۱۰۰تا ۲۴۹

۵۰تا۹۹

۲۵تا۴۹

۱ تا ۲۴ نفر

جمع روستاها

شهرستان

۶

۱۸

۴۷

۸۰

۲۶

۶

۳

۱۸۶

دیواندره

تعداد آبادی های دارای سکنه دیواندره بر حسب گروه بندی تعداد خانوار

۲۰۰ تا ۴۹۹ خانوار

۱۰۰ تا ۱۹۹ خانوار

۵۰ تا ۹۹ خانوار

۲۰ تا ۴۹ خانوار

۱۰ تا ۱۹ خانوار

۵ تا ۹   خانوار

۱تا۴   خانوار

جمع روستاها

شهرستان

۱۰۰

۲۸

۵۰

۷۵

۱۶

۳

۳

۱۸۶

دیواندره