یادداشت/
فریدون آقایی فعال مستقل مدنی دیواندره در یادداشت کوتاهی می نویسد: حضور یک فرماندار بومی در دیواندره حق ما و یکی از شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی در بیانیه شماره ۳ اقوام است.
 

بارانی خبر – جناب استاندار، حال می‌خواهیم از توقعی برای شما صحبت کنیم که ازنظر ما جوانان توقعی به‌حق و انتظاری شدنی است هرچند که ما عادت کرده بودیم از توقعات خودمان کم کنیم و انتظاری در حد مسئولان داشته باشیم اما همیشه امید در جوهر قلم‌هایمان جریان دارد و حال که تدبیر با ورود شما به آن اضافه‌شده روشنی دلمان نیز برای برآورده شدن انتظارمان هم پرنورتر شده است.
همان‌طور که از اولین وزش‌های دولت تدبیر و امید که به کردستان رسید و شما به‌عنوان هفدهمین استاندار شخیص بر روی مسند نشستید انتظار می‌رفت شهر ما دیواندره نیز از این نسیم اولیه زیاد دور نماند و به‌زودی شاهد تغییر و تحول درزمینهٔ انتخاب فرماندار جدید باشد هرچند این انتظار در اولین روزهای خدمتتان بر این شهر سایه گسترانید و پایان جالبی در اذهان مردم رقم نزد.
جناب آقای زاهدی در این شرایط بحرانی شهر درحال‌توسعه‌ی دیواندره انتظار امروز ما دادن یک بودجه خاص به دیواندره نیست، انتظار امروز ما این نیست که کمربندی آرزوی دیرینه‌ی مردم شهر را افتتاح کنید، انتظار نداریم که کلید این شهر را برای اشتغال به روی جوانان شهر بازکنید بلکه انتظار امروز ما این است که به ما و شهر ما اعتماد کنید.
ما می‌گوییم امروز و در زمانه حال یک فرد بومی می‌تواند در جایگاه و سمت فرمانداری این شهرستان ، موفق باشد، فرمانداری که با بافت شهر و مردم شهر آشنایی داشته باشد. بگذارید حداقل این مسئولیت حساس به یک فرد بومی برسد تا باشد روزی را ببینیم که مردم باهم زبانی از دیار خودشان در پی حقشان بر خواسته‌اند.
ما توقع داریم از شما که به این خواسته، توقع و انتظار ما جهت بومی بودن فرماندار فکر کنید چراکه می‌دانیم این انتظار به حقی است که از یک مسئول بومی و شایسته که کم هم نیستند در این شهر و در زمانه حال که عقب‌ماندگی‌ها در این شهر بی داد می‌کند استفاده کنیم.
آری امروز ما کم‌توقع شده‌ایم، آرزوهایمان دیگر کوچک‌شده است و کم‌حرف و هیچ نمی‌خواهیم جز برآورده شدن توقعات و انتظارات به‌حق مردم و پیشرفت شهرستان دیواندره…..
خبرگزاری کردپرس