ماهنامه استانی هاواری کوردستان در ۸ صفحه روزنامه ای اول هرماه در سراسر استان توزیع می شود.

جهت درج آگهی و تبلیغ در این نشریه با شماره زیر تماس بگیرید

 محمدپور ۰۹۱۸۹۷۴۳۰۲۴