مدیریت شهری «محله‌محور» راهکار توسعه سقز

مدیریت شهری «محله‌محور» راهکار توسعه سقز

در فصل هفتم قانون اساسی كشور كه ازسوی جمعی از حقوقدانان و فقهای برجسته و براساس شرع مقدس اسلام تدوین شده، به شوراها پرداخته شده است. نقش شوراهای اسلامی در اداره جامعه بر شهروندان پوشیده نیست، اما با گذشت 4دوره از عمر...

ادامه مطلب ...