گام‌های بلند زرینه در مسیر توسعه شهری

گام‌های بلند زرینه در مسیر توسعه شهری

شهردار: ایجاد فضای سبز و فضاهای شهری مناسب و ساخت ورزشگاه از اقدام های مهم شهرداری زرینه است...

ادامه مطلب ...