هزارکانیان مرکز بخش سارال به شهر ارتقا یافت

هزارکانیان مرکز بخش سارال به شهر ارتقا یافت

بر اساس مصوبه هیات وزیران مبنی بر ارتقا مراکز بخش ها به شهر، روستای هزارکانیان مرکز بخش سارال به شهر ارتقا یافت....

ادامه مطلب ...