خانوار و جمعیت شهرستان‌ها براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰


شرح

جمعیت

مرد

زن

خانوار

دیواندره

۸۱۹۶۳

۴۱۰۹۳

۴۰۸۷۰

۱۹۸۷۶

نقاط شهری

۲۸۵۰۸

۱۴۲۹۷

۱۴۲۱۱

۷۱۳۰

نقاط روستایی

۵۳۴۵۵

۲۶۷۹۶

۲۶۶۵۹

۱۲۷۴۶