شوراهای منتخب دوره چهارم شورای شهر دیواندره

شورای منتخب
ناصح عبدی  ۳۱۳۹ رای
جلال علوی  ۲۵۱۰ رای
جمال میرزایی ۲۱۹۵ رای
جمشید نیازی  ۲۰۰۲ رای
احمد چوپانی ۱۹۳۸ رای
ایرج سهرابی ۱۸۹۲ رای
 هژیر علوی ۱۸۷۰ رای
سه نفر علل البدل 
فریدون آقایی  ۱۵۸۳ رای
سیران شناوری ۱۵۶۰ رای
اسعد علوی ۱۵۳۳