دهه ای که در آن قرار گرفتیم سرشار از تغیر و تحولات پایه ای بود که تمامی لایه های جامعه رانشانه گرفت.

عصری که آمار کتاب خواندن بشدت پایین آمد روزنامه و خبرنامه ها به سمت یک خطی شدن گسیل یافتند و در برخی موارد فقط به عکسهای بدون شرح خلاصه شدند ما وارد عصر انفجار اطلاعاتی شدیم  که این انفجار میدان دید مخاطبین کاهش و نسبت به رد و بدل شدن  اطلاعات احساس بی تفاوت شدیم به نوعی سرمست اطلاعاتی گشته ایم.

برخی از مسولین بدلیل وقت گیربودن پردازش اطلاعات انبوه و سرگردان به نوعی این موضوع را ناچیز شمرده و آنرا نادیده گرفته اند خبرنگار اطلاعات راپردازش و آنرا شسته رفته در اختیارما قرار می دهند و به نوعی ناشکری است آنرا پس زنیم.

خبرنگاران شاید مطالبی را گوشزد نمایند مطمنا برخلاف میل خواهد بود ولی نباید آنرا نادیده گرفت و یارنجید چون خبرنگار به دلیل اینکه شغل اصلی آنها به زبان آوردن نیاز مردم است و هدف مدیر هم خدمت یا همان رفع نیاز مردم می باش.

خبرنگار آینده را خوب پیش بینی به اطلاعات دسته بندی شده آنها بیشتر دقت نماید مطمنا راه را ازچاه مشخص خواهد نمود.

به دلیل دیدن مسایلی که ما با آن خو گرفته ایم و آنرا عادی می شماریم از آنان نرنجیم آنها فقط تا حد دیدن و به زبان آوردن آنها خدمت بزرگ و رایگانی به ما می نمایند .

اگر زبان خبرنگاری را خوب حالی نشدیم بهتر است نحوه گوش دادن و دید خود را تغیر دهیم شاید تصمیم ما اشتباه بوده است.

داستانی مدیریتی معروفی که با مدیر وخبرنگار ممزوج است را از نظر بگذرانیم .

روزی فردی با ماشینش ازکوچه پس کوچه های شهر می گذشت که به چند بچه درحال بازی رسید ناگهان یکی از بچها باسنگی به شیشه ماشین زد و سر راننده را شکست راننده با داد و بیداد سمت بچه رفت بچه با اشاره به جلوی ماشین گفت اگر نمی زدم با ماشین قاتل برادر فلجم می شدید.

اری ما وقتی سرگرم کارهستیم و شایدگاهی اشتباهی مرتکب شویم اگر آنرا گوشزد نمودند ناراحت نشویم چون ماقبول نمودیم که خادم باشیم و مسول باشیم از افرادی که ما را از اشتباهاتمان باخبر می کنند نگران نباشیم

امید است به جای شکایت از خبرنگاران از زاویه نگاه آنها به چالش نگاه کنیم .

مطمنا خبرنگار بسان باغبانی است که با هرس باعث رشد سازمان ما خواهد شد و آنها را نجار تبر به دست خطاب نکنیم آنها فقط گفته اند ولی اگرما اشتباه کرده باشیم تاوان بیشتری از حرف زدن پس خواهیم داد.

یوسف نادری