استاندار کردستان خواستار حفظ دریاچە زریوار مریوان درعین استفادە از مواهب آن بە هر قیمتی شد.

عبدالمحمد زاهدی درجلسە ستاد نجات بخشی دریاچە زریوار در مریوان با بیان اینکە حفظ این موهبت طبیعی باید همیشە در دستور کار باشد افزود؛ در عین استفادە و بهرە برداری های اقتصادی واجتماعی از آن حفظ دریاچە وزیبایی های آن باید در اولویت باشد.

وی ایجاد درآمدهای کشاورزی و گردشگری را از بسترهای موجود در کنار درچاچە زریوار عنوان کرد وگفت؛همە باید یاد بگیرند کە می شود همزمان با حفظ دریاچە از آن در جهت رشد اقتصادی وایجاد درآمد برای شهروندان مریوانی استفادە کرد.

زاهدی با اشارە بە اینکە در گذشتە فاضلاب ۱۰ روستای مجاور بە دریاچە ریختە می شد ادامە داد؛ خوشبختانە با اقدامات صورت گرفتە هم اکنون مشکل فاضلاب هفت روستا حل شدە ودر سال آیندە نیز با حل مشکل فاضلاب سە روستای باقیماندە دیگر فاضلابی بە داخل زیوار سرازیر نخواهد شد.

استاندار کردستان افزود؛ بە دلیل اینکە از آب زریوار برای شرب نیز استفادە می شود حتما باید مشکل فاضلاب روستاهای باقیماندە حل شود و در این راە برای تامین اعتبار آن نیز مساعدت کامل خواهد شد.

وی با اشارە بە اینکە دستگاەهای مختلف اجرایی طرح های مطالعاتی زیادی انجام دادەاند خواستار تجمیع این مطالعات دریک کارگروە ویژە شد وگفت؛  لازم است این مطالعات درکنار یکدیگر قرار بگیرد ودر راستای نجات بخشی زریوار بکار گرفتە شود.

زاهدی تصریح کرد؛ برای نجات زریوار باید همکاری های علمی واجرایی همزمان و درکنار همدیگر برای نتیجە مثبت وجود داشتە باشد.

وی همچنین با بیان اینکە میان کارشناسان در خصوص مفید یا مضر بودن نیزارهای اطراف دریاچە اختلاف نظر وجود دارد گفت؛ در این کارگروە علمی واجرایی باید نتیجە قطعی از مفید یا مضر بودن نیزارها برای تصمیم گیری اصولی استخراج شود.

زاهدی همچنین  از مدیران دستگاەهای مرتبط با بحث دریاچە زریوار خواست کە بصورت منظم ومداوم مشکلات و گزارش ها را جهت پیگیر ی واقدام مد نظر قرار دهند.

استاندار کردستان در سفر یک روزە به شهرستان مریوان  علاوە بر برگزاری جلسە بررسی طرح ها و پروژەهای عمرانی و اقتصادی وشرکت در جلسە ستاد نجات بخشی دریاچە زریوار مجتمع گلخانەای روستای کال علیا را نیز افتتاح کرد.

این مجتمع گلخانەای در زمینی بە مساحت شش هزار متر ودر سە واحد احداث شدە است.

در این پروژە علاوە بر صرف اعتبار یک میلیارد و٨۰۰ میلیارد تومانی برای تامین زیر ساخت ها ۶۰۰ میلیون تومان توسط بخش خصوصی سرمایە گذاری شدە است.