به گزارش بارانی خبر، در مراسم قرعه کشی که با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، جدول زمان پخش برنامه‌های تبلیغی نامزدها شامل مناظره‌های مشترک، گفت‌وگوهای رادیویی و مستندهای تبلیغاتی آنها از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مشخص شد.

 

طبق برنامه‌ریزی انجام شده به هریک ازنامزدهای انتخاباتی یک هزار و ۴۷۰ دقیقه فرصت داده می‌شود که ۵۵۵ دقیقه از این زمان مربوط به برنامه رادیویی و ۵۵۵ دقیقه دیگر مربوط به برنامه تلوزیونی و ۳۶۰ دقیقه نیز مربوط به مناظره‌های زنده انتخاباتی است.

 

بر اساس این گزارش، طبق قرعه‌کشی انجام‌شده، شماره ویژه هر کاندیدا با حضور نماینده قانونی‌اش بنا بر جدول زیر مشخص شد.

 

جهت دسترسی سریع به برنامه زمانبدی هرکاندیدا از جدول زیر استفاده کنید.

 

ردیفنام کاندیداشماره
۱سیدمصطفی هاشمی طبا۱۱
۲سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)۱۲
۳محمدباقر قالیباف۱۳
۴سیدمصطفی آقامیرسلیم۱۴
۵حسن روحانی۱۵
۶اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی۱۶

 

مطابق قرعه‌کشی انجام‌شده، سیدمصطفی هاشمی‌طبا با شماره «۱۱»، «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)» با شماره «۱۲»، محمدباقر قالیباف با شماره «۱۳»، «سیدمصطفی آقامیرسلیم» با شماره «۱۴»،«حسن روحانی» با شماره «۱۵»، اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی» با شماره «۱۶»، شناخته شدند.

 

 
برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی هاشمی طبا»
ردیفتاریخشبکهبرنامهساعت
۱۲/۰۶شبکه یکبا دوربین۲۲:۰۰
۲/۱۲مستندنامزدها ۱۱۸:۳۰
۲/۲۵مستندنامزدها۲۲۲:۰۰
۲۲/۱۴شبکه دوگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۱۹گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۳۲/۲۰شبکه سهپاسخ به سوال جوانان۱۹:۱۰
۴۲/۲۷شبکه چهارپاسخ هرنامزد به ۳ کارشناس۱۷:۰۰
۵۲/۰۹شبکه خبرگفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۲/۲۱گفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۶۲/۱۰جام‌جمپاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۲۳پاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۱۲تکرار مستند ۲ نامزدها۰۱:۳۰
۲/۲۵تکرار مستند ۱ نامزدها۰۱:۳۰
۷۲/۱۴رادیو ایرانگفتگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۱۲معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۱۷:۳۰
۲/۱۳معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۰۷:۱۰
۲/۱۹گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۸۲/۲۰رادیو جوانمصاحبه هرنامزد۱۹:۰۰
۲/۲۱مصاحبه هرنامزد۱۰:۰۰
۹۲/۱۴رادیو ورزشمصاحبه هرنامزد۱۶:۰۰
۲/۱۵مصاحبه هرنامزد۰۹:۰۰
۱۰۲/۲۵رادیو معارفمصاحبه هرنامزد۱۸:۰۰
۲/۲۶مصاحبه هرنامزد۱۱:۰۰
 

 

برنامه تبلیغاتی «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)»
ردیفتاریخشبکهبرنامهساعت
۱۲/۱۰شبکه یکبا دوربین۲۲:۰۰
۲/۱۳مستندنامزدها ۱۱۸:۳۰
۲/۲۴مستندنامزدها۲۲۲:۰۰
۲۲/۰۶شبکه دوگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۱۲گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۳۲/۲۳شبکه سهپاسخ به سوال جوانان۱۹:۱۰
۴۲/۲۲شبکه چهارپاسخ هرنامزد به ۳ کارشناس۱۸:۰۰
۵۲/۲۰شبکه خبرگفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۲/۲۶گفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۶۲/۱۴جام‌جمپاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۲۵پاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
تکرار مستند ۲ نامزدها۰۱:۳۰
تکرار مستند ۱ نامزدها۰۱:۳۰
۷۲/۰۶رادیو ایرانگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۱۱معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۱۷:۳۰
۲/۱۲معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۰۷:۱۰
۲/۱۷گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۸۲/۲۶رادیو جوانمصاحبه هرنامزد۱۹:۰۰
۲/۲۷مصاحبه هرنامزد۱۰:۰۰
۹۲/۱۳رادیو ورزشمصاحبه هرنامزد۱۶:۰۰
۲/۱۴مصاحبه هرنامزد۰۹:۰۰
۱۰۲/۱۹رادیو معارفمصاحبه هرنامزد۱۸:۰۰
۲/۲۰مصاحبه هرنامزد۱۱:۰۰
 

 

برنامه تبلیغاتی «محمدباقر قالیباف»
ردیفتاریخشبکهبرنامهساعت
۱۲/۷شبکه یکبا دوربین۲۲:۰۰
۲/۱۸مستندنامزدها ۱۱۸:۳۰
۲/۲۱مستندنامزدها۲۲۲:۰۰
۲۲/۱۱شبکه دوگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۲۳گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۳۲/۲۷شبکه سهپاسخ به سوال جوانان۲۲:۳۰
۴۲/۱۹شبکه چهارپاسخ هرنامزد به ۳ کارشناس۱۸:۰۰
۵۲/۱۳شبکه خبرگفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۲/۲۵گفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۶۲/۱۷جام‌جمپاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۲۴پاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۱۸تکرار مستند ۲ نامزدها۰۱:۳۰
۲/۲۱تکرار مستند ۱ نامزدها۰۱:۳۰
۷۲/۱۱رادیو ایرانگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۱۰معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۱۷:۳۰
۲/۱۱معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۰۷:۱۰
۲/۲۳گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۸۲/۲۱رادیو جوانمصاحبه هرنامزد۱۹:۰۰
۲/۲۲مصاحبه هرنامزد۱۰:۰۰
۹۲/۱۹رادیو ورزشمصاحبه هرنامزد۱۶:۰۰
۲/۲۰مصاحبه هرنامزد۰۹:۰۰
۱۰۲/۲۴رادیو معارفمصاحبه هرنامزد۱۸:۰۰
۲/۲۵مصاحبه هرنامزد۱۱:۰۰
 

 

برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی آقامیرسلیم»
ردیفتاریخشبکهبرنامهساعت
۱۲/۱۱شبکه یکبا دوربین۲۲:۰۰
۲/۱۴مستندنامزدها ۱۱۸:۳۰
۲/۲۰مستندنامزدها۲۲۲:۰۰
۲۲/۰۷شبکه دوگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۲۷گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۳۲/۲۵شبکه سهپاسخ به سوال جوانان۱۹:۱۰
۴۲/۲۱شبکه چهارپاسخ هرنامزد به ۳ کارشناس۱۸:۰۰
۵۲/۱۸شبکه خبرگفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۲/۲۴گفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۶۲/۰۹جام‌جمپاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۲۶پاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۱۴تکرار مستند ۲ نامزدها۰۱:۳۰
۲/۲۰تکرار مستند ۱ نامزدها۰۱:۳۰
۷۲/۰۷رادیو ایرانگفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما۲۲:۴۵
۲/۰۹معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۱۷:۳۰
۲/۱۰معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۰۷:۱۰
۲/۲۷گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما۲۲:۴۵
۸۲/۲۵رادیو جوانمصاحبه هرنامزد۱۹:۰۰
۲/۲۶مصاحبه هرنامزد۱۰:۰۰
۹۲/۱۸رادیو ورزشمصاحبه هرنامزد۱۶:۰۰
۲/۱۹مصاحبه هرنامزد۰۹:۰۰
۱۰۲/۲۰رادیو معارفمصاحبه هرنامزد۱۸:۰۰
۲/۲۱مصاحبه هرنامزد۱۱:۰۰
 

 

برنامه تبلیغاتی «حسن روحانی»
ردیفتاریخشبکهبرنامهساعت
۱۲/۰۹شبکه یکبا دوربین۲۲:۰۰
۲/۱۶مستندنامزدها ۱۱۸:۳۰
۲/۱۹مستندنامزدها۲۲۲:۰۰
۲۲/۱۳شبکه دوگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۲۱گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۳۲/۲۷شبکه سهپاسخ به سوال جوانان۱۹:۱۰
۴۲/۲۴شبکه چهارپاسخ هرنامزد به ۳ کارشناس۱۸:۰۰
۵۲/۱۱شبکه خبرگفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۲/۲۳گفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۶۲/۱۲جام‌جمپاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۲۰پاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۱۶تکرار مستند ۲ نامزدها۰۱:۳۰
۲/۱۹تکرار مستند ۱ نامزدها۰۱:۳۰
۷۲/۱۳رادیو ایرانگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۰۷معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۱۷:۳۰
۲/۰۸معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)۰۷:۱۰
۲/۲۱گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۸۲/۲۳رادیو جوانمصاحبه هرنامزد۱۹:۰۰
۲/۲۴مصاحبه هرنامزد۱۰:۰۰
۹۲/۱۷رادیو ورزشمصاحبه هرنامزد۱۶:۰۰
۲/۱۸مصاحبه هرنامزد۰۹:۰۰
۱۰۲/۲۳رادیو معارفمصاحبه هرنامزد۱۸:۰۰
۲/۲۴مصاحبه هرنامزد۱۱:۰۰

 

 
برنامه تبلیغاتی «اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی»
ردیفتاریخشبکهبرنامهساعت
۱۲/۱۲شبکه یکبادوربین۲۲:۰۰
۲/۱۷مستندنامزدها۱۱۸:۳۰
۲/۲۳مستندنامزدها۲۲۲:۰۰
۲۲/۰۹شبکه دوگفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۲۵گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۳۲/۱۸شبکه سهپاسخ به سوال جوانان۱۹:۱۰
۴۲/۲۶شبکه چهارپاسخ هرنامزد به ۳ کارشناس۱۸:۰۰
۵۲/۱۶شبکه خبرگفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۲/۲۷گفت‌وگوی ضبط شده۲۱:۳۰
۶۲/۱۹شبکه جام جمپاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۲۱پاسخ به ایرانیان خارج از کشور۰۰:۳۰
۲/۱۷تکرار مستند ۲ نامزدها۰۱:۳۰
۲/۲۳تکرار مستند ۱ نامزدها۰۱:۳۰
۷۲/۰۶رادیو ایرانمعرفی خود و برنامه‌های هر نامزد۱۷:۳۰
۲/۰۷معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد۰۷:۱۰
۲/۰۹گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۲/۲۵گفت‌وگوی ویژه خبری۲۲:۴۵
۸۲/۲۴رادیو جوانمصاحبه هر نامزد۱۹:۰۰
۲/۲۵مصاحبه هر نامزد۱۰:۰۰
۹۲/۱۶رادیو ورزشمصاحبه هر نامزد۱۶:۰۰
۲/۱۷مصاحبه هر نامزد۰۹:۰۰
۱۰۲/۲۱رادیو معارفمصاحبه هر نامزد۱۸:۰۰
۲/۲۲مصاحبه هر نامزد۱۱:۰۰

شبکه اطلاع رسانی راه دانا