مدیر سازمان تعاون روستایی استان از بررسی پیش نویس اساسنامه اتحادیه نظارت و هماهنگی منطقه ای خبر داد.

پیمان اسکندری در گفت و گو با بارانی خبر اظهار کرد:  جلسه بررسی پیش نویس اساسنامه اتحادیه نظارت و هماهنگی منطقه ای با حضور مدیران و کارشناسان استانی استان های عضو اتحادیه نظارت منطقه ۱ ( اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کرمانشاه و کردستان )، مدیر کل آموزش و توسعه سازمان مرکزی و نماینده اتحادیه نظارت و هماهنگی در سالن جلسات سازمان تعاون روستائی استان کردستان برگزار شد.

وی با اشاره به باز مهندسی فعالیت های سازمان تعاون روستایی گفت:  اتحادیه نظارت علاوه بر حسابرسی، هماهنگی بین تعاونی ها در زمینه های اقتصادی و بازرگانی در خصوص آموزش اعضا و ارکان تعاونی های روستایی، تولید، کشاورزی، زنان، مرغداران و دامداران در موضوع صادرات و واردات نیز اهتمام ویژه ای داشته باشند.

مدیر سازمان تعاون روستائی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد سقف واحد اعتباری برای اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی در آینده نزد بانک ملی خبر داد.

وی افزود: در نشست مدیر سازمان تعاون روستائی استان با سرپرستی بانک ملی استان، تامین اعتبار جهت انجام فعالیت بازرگانی شبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد جلسات کارشناسی توسط کاشناسان دو طرف برای بررسی جزئیات و رفع موانع  و در نهایت انعقاد تفاهم نامه فی مابین برگزار شود.