چندصباحی نیست ‌که بیماری خانمان سوز اقتصادی بر پیکره مردم رخت امید به آینده را برداشته است که شاهد دادن تزهای با رنگ ضرر مردم هستیم و نهادهای بیمه و بانک که تاثیر بسزایی در مسیر پیدا کردن سرمایه مردم دارند و ذات وجودی آنها مردم است ولی این خادمان از ذات وجودی خود فاصله و دنبال سود آوری هستند.

بیمه در حال تصمیمی غیر کارشناسی است که برای هر فردی که گواهینامه دارد باید حق بیمه شخص ثالث را واریز نماید و دیگر اگر چند نفر سوار یک ماشین شود برای هرکدام حق بیمه ای واریز گردد و مطمنا توجیهاتی همانند کاهش حوادث افراد پرخطر را برای مردم بهانه می کنند .

در هیچ جای دنیا گرفتن پول زیاد باعث کاهش حادثه نخواهد شد و اینکه گرفتن پول زیاد را عامل کاهش حوادث و رفتار پر خطر قلمداد کنیم از زوایا مختلف در اشتباه هستیم مثل این می ماند ما برای کاهش بیماری ها ویزیت پزشکان را افزایش دهیم

اولا این کار باعث افزایش واریزی در حد چند برابر خواهد شد وکلا قوانین بیمه که نباید بیمه گر و بیمه گذار منتفع شوند را زیر سوال می برد

دوما ما در ایران میلیونها نمایندگی داریم که چندین سال با این روال ارتزاق کردن و نشان میدهد با روش قبلی بیمه گر توانسته امور خودش و پرداخت حوادث را رتق وفتق کندپس نیاز به این حجم کلان نقدینگی نخواهد بود مگر هدف چیز دیگر باشد

سوما بیمه برای کاهش هزینه های همانند پورسانت دست از رقابت بردارد و با بهره گیری از تکنولوژی  این حجم از نمایندگی که قارچچی سر بر اوردند و برای گرفتن پورسانت هزینه های را به دست بیمه گر می گذارند را کاهش دهد و اگر قراره تصمیمی برای بیمه گرفته شود از خودشان شروع کنند نه از جیب مردم

چهارما بهتر است برای کاهش رفتار پرخطر از روشهای همانند افزایش سقف تخفیف و قوانین برخورد با متخلفین بهره گیری شود نه از جیب مردم مایه گذاشتن در پایان لازم می داند تمامی مردم این مساله را از نماینده حوزه انتخابیه خود برای مخالفت با این کار نسنجیده نطق های ایراد دارند

روزنامه ها و جراید برای سر نگرفتن این کار غیر کارشناسی همکاری و همراهی کنند

 یادداشت یوسف نادری