معماری انعطاف پذیر ” ایده ای برای زندگی ”

رسالت معماری پاسخگویی به نیازهای انسان و طراحی فضاهایی برای کار ، استراحت ، ورزش ، زندگی و … می باشد.

در عصر جدید نیازها با سرعت بیشتری تغییر می کنند و این فضاها نیز باید متناسب با نیازهای جدید تغییر کنند.

معماری انعطاف پذیر به دنبال این است که ضمن تامین خواسته های کاربران ، چنین تغییراتی را پیش بینی نماید و تا حد امکان تغییرات فیزیکی سازه ها را به حدقل برساند.

عبودی بیان کرد : در معماری دوره معاصر با توجه به تغییرات شگرف در حوزه فن آوری نیاز به طراحی فضاهای مختلف معماری با رویکردی که بتواند با شرایط هر دوره سازگار شود بسیار جدی است. به عبارتی تطبیق کیفیت های مختلف هر عملکردی نظیر عوامل فیزیکی و مادی و عوامل غیر فیزیکی و ادراکی با در نظر گرفتن شرایط تکنولوژی هر برهه از زمان که می تواند در ایجاد یک اثر معماری نقش داشته باشد بسیار حائز اهمیت است. لذا انعطاف پذیری فضاهای معماری در دوره معاصر یکی از جدی ترین ضرورت های طراحی معماری در چند سال اخیر می باشد. چرا که علاوه بر امکان پاسخگویی به نیازهای هر دوره میتواند در صرفه جویی منابع مالی یک پروژه در طول زمان بسیار موثر واقع شود.
معماری انعطاف پذیر رویکردی است که معماری را هنرمندانه تر و رمز آلود تر می نماید. در کالبد معماری روح آینده نگرانه تزریق می نماید و در نهایت جهان را از آنچه که هست زیباتر می کند.

فرخ عبودی در ارتباط با موضوع این کتاب گفت ؛
کتاب حاضر شامل پنج فصل است ، به ترتیب :
فصل اول ؛ مفاهیم سکونت
فصل دوم ؛ نظریه های معماری
فصل سوم ؛ مفاهیم انعطاف پذیری
فصل چهارم ؛ اصول و مبانی طراحی معماری انعطاف پذیر
فصل پنجم ؛ طراحی معماری
پس از طرح مسائل و مفاهیم اولیه ، در نهایت به طراحی و ارائه پیشنهادات لازم می رسد ؛ همچنانکه علم معماری علمی پویا و در حال تکامل است این اثر نیز چنین است.

عبودی افزود : امید است پژوهشگران و اساتید محترم پس از مطالعه ی آن با نظرات تخصصی و کارشناسانه خود ما را در رفع ایرادات و ویرایش های بعدی یاری رسانند.

تاریخ مصاحبه ؛ ۵ خرداد ۱۳۹۸

ارسالی