این کتاب در حوزه تخصصی معماری می باشد ؛ حاوی ۱۰۰ نکته ای است که یک معمار لازم است در طراحی و اجرای کارهای معماری در نظر بگیرد.
جو حاکم بر تالیف کتاب ، ایجاز و اختصار ، توجه به جان کلام ، جامع نگری و توسعه محورانه می باشد که با رویکرد توصیه ای نگاشته شده است.
در مباحث یاد شده سعی بر این بوده است که تمامی ابعاد علمی ، هنری ، جامعه شناختی ، اقتصادی و زیست محیطی یک سازه بصورت کامل و جامع مورد تدقیق و مطالعه قرار بگیرد  زیرا مغفول ماندن از هر کدام از این ابعاد می تواند سبب ناقص شدن اثر معماری شود.
این نکته ها طی مطالعه کتابها ، مقالات ، طرح های پژوهشی ، بازدیدهای میدانی ، کارهای تجربی و سفرهای علمی به ذهن متبادر شده و پس از جمع آوری اولیه با کمک همکار ارجمندم جناب آقای دکتر ادریس عبودی به رشته تحریر در آمد که می تواند  مورد استفاده معماران ، دانشجویان ، و پژوهشگران معماری قرار بگیرد.
امید است خوانندگان ارجمند پس از مطالعه کتاب ما را از راهنمایی های ارزشمندشان بی نصیب ننمایند.
فرخ عبودی ” پژوهشگر دکتری تخصصی معماری “