کتاب ” معماری انعطاف پذیر با تاکید بر مسکن”

تالیف: مهندس فرخ عبودی دانشجوی دکترای تخصصی معماری برای حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۹ آلمان

معماری انعطاف پذیر با تأکید بر مسکن

چکیده

در معماری ایرانی اسلامی اصول مهمی برای طراحی مسکن وجود دارد که یکی از مهمترین آنها انعطاف پذیری می باشد. انعطاف پذیری در طراحی مسکن معاصر را می توان با توجه به تغییرات ابعاد زندگی و معیشت به عنوان راه حلی برای جلوگیری از گسیختگی تعاملات بین جامعه، مردم و فضای زیستی در نظر گرفت؛ زیرا معماران خانه را باید متناسب با نیازهای در حال تغییر انسان طراحی نمایند. انعطاف پذیری به ایده انطباق در طول زمان اشاره دارد. بنابراین، مسکن انعطاف پذیر مسکنی است که می تواند با تغییر نیازهای کاربران سازگار گردد و به درک نیازهای مورد انتظار کاربران با مشارکت آنها منجر شود. در پژوهش حاضر معیارهایی برای طراحی مسکن انعطاف پذیر در نظر گرفته شده بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی سعی برآن شده ابتدا با مطالعه موضوع انعطاف پذیری و نموداری منطقی که مبنای دسته بندی انعطاف پذیری در سطوح مختلف آن در مسکن است به این مسئله پرداخت و با هدف توجه به نیاز و خواست متفاوت و متغیر استفاده کنندگان از این فضاها در جهت ارائه طرح ،پلان و همسو با نیاز کاربر به یک سری معیار در طراحی انعطاف پذیر رسید.

نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اخیر ساخت و سازهای موجود از معیارهای انعطاف پذیری فاصله گرفته و بیشتر از آنکه شاخص های طراحی انعطاف پذیر مورد توجه قرار بگیرد، مسائل اقتصادی بر ساخت و ساز مساکن مستولی شده است که برای برون رفت از چنین وضعیتی لازم است به شاخصه های معماری ایرانی اسلامی رجوع شود. زیرا معماری ایرانی اسلامی و معماری انعطاف پذیر با یکدیگر هم پوشانی زیادی دارند الگوی ارائه شده در این پژوهش هر دو گزینه را در بر گرفته است. استفاده از نتایج این پژوهش می تواند به «پاسخگو بودن» بیشتر مساکن بیفزاید.

Flexible Architecture With Emphasis On Housing

Abstract

In Persian-Islamic architecture, there are important principles for housing design. One of the most important of them is flexibility. Flexibility in the design of contemporary housing can be considered due to changes in the dimensions of life and livelihood as a solution to prevent the breakdown of interactions among society, people and biological environment because architects should design a home to fit the human’s changing needs. Flexibility refers to the idea of compliance over time. Hence, flexible housing is a housing that can be complied with users’ needs and lead to an understanding of the user’s expectations with their participation. In the present study, descriptive-analytic research has been used. We studied the issue of flexibility and logical graphing, which is the basis for classifying flexibility at its various levels in housing and due to the varying users’ needs and demands of these spaces, we achieved a series of flexible design to offer a pattern, plan, and in line with the user’s needs.The results show that in recent years, existing construction has been removed from the flexible criteria and economic issues have arisen on the construction of housings. In order to get out of this situation, it is necessary to refer to the characteristics of Persian-Islamic architecture, because the Persian-Islamic architecture and flexible architecture are overlapping. Using the results of this research can increase the level of ‘accountability’ of the housing.