استاندار کردستان توسعە مبادلات تجاری در مرزهای رسمی و بازارچە های مرزی را نیازمند توجە وحمایت در راستای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ارزیابی کرد.

مرزها و بازارچەهای کردستان نیازمند توجە و حمایت برای توسعە مبادلات هستند/ اتصال راە آهن همدان سنندج بە اقلیم کردستان عراق روابط اقتصادی را پایدار خواهد کرد

بە گزارش بارانی خبر ؛ بهمن مرادنیا در سی و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سرکنسول ایران در سلیمانیه برگزار شد، گفت: برای ما هموارە مرز در حوزە مبادلات تجاری از اهمیت خاصی برخوردار بودە و با همە توان برای رفع مشکلات آن تلاش کردەایم.
وی حل برخی موانع ومشکلات در مرز سیرانبند بانە برای تسهیل رفت و آمد تجار وبازرگانان را خواستار شد و افزود: بسیاری از تجار شهرستان بانه با استان سلیمانیه مراوده اقتصادی و تجاری دارند و بر همین مبنا باید مسئولان برای رسمی شدن آن و تردد مسافر از آن مرز با دولت مرکزی و حکومت اقلیم اقدام اساسی انجام دهند.
مرادنیا همچنین اعمال تعرفه های سنگین از جانب حکومت اقلیم کردستان عراق بر تولیدات برخی محصولات کشاورزی استان را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: کشاورزان کردستانی بە امید صادرات محصولات زیادی کشت کردند کە متاسفانە بە دلیل اعمال تعرفە سنگین از صادرات آن بازماندند.
وی یادآوری کرد: طبق برخی گزارشات تعرفە های تجاری اعمال سدە در مرزهای استان توسط اقلیم بسیار متفاوت از مرزهای ترکیە است و می طلبد در این خصوص مذاکرات سازندەای انجام شود.
استاندار کردستان همچنین ابراز امیدواری کرد ایجاد شهرک صنعتی مشترک با کردستان عراق کە مورد تایید وزارت صمت نیز هست در سفر ریاست محترم جمهوری جنبە اجرایی پیدا کند.
مرادنیا در ادامە سخنان خود یکی از موضوعات و مفاد تفاهمنامە با اقلیم کردستان عراق را تلاش برای اتصال راە آهن همدان سنندج بە اقلیم کردستان ذکر کرد و گفت: رئیس جمهور عراق نیز از این مسئلە استقبال کردند وقرار شد آنان فاینانس طرح را تامین کنند و برای اجرایی شدن این موضوع نیازمند همت جدی دولت هستیم.
وی اضافە کرد: ایجاد این خط راە آهن می تواند بە گستردە گی و پایداری روابط اقتصادی ایران وکشور عراق کمک کند.