روستاها دروازه توسعه اقتصادی هر کشور هستند اما امروزه روستانیشینان در روستاهای دیواندره به شهرنشینی روی آوردند.

عدم حمایت اصولی جهاد کشاورزی از دامداران وکشاورزان باعث شده است. که کم کم دامداران وکشاورزان شغل خود را ترک کنند وبه شهرنشینی روی بیاورند .
جناب وزیری قیمت نهاده های دامی نفس دامداران را بریده است . دام در روستاها در دام حراج افتاده ودامدار در بحران فروش اجباری، حمایت جهاد کشاورزی از دامداران مانند تیغه دولبه است هم میتواند باعث دلگرمی آنها شود وهم میتواند باعث دلسردی شود. مانند جو یارانه ای که باید دام دامداران شرایط خاص را داراباشد. تاسهمیه بهش تعلق گیرد ، باید دامدار دامش بیمه باشد تا در ماه هر رأس ۳کیلو جو بهش تعلق گیرد . این درحالیست که برای بیمه کردن کامل هررأس باید۲۳۰۰۰هزارتومان پرداخت نمایید . پس جهاد کشاورزی با دامداران معامله میکند ؟اگر دامدار این امر راهم بپذیرد مجبوراست برای خرید مابقیه این نهاد دامی آن را بصورت آزاد تأمین نماید . قیمت دام هم جوابگوی خرید آزاد نهاده های دامی نیست . جناب آقای وزیری کسی که ۵۰سال است دامدار میباشد به این شغل عادت کرده است .شهرنشینی برای وی  مصیبتی عظمی است .جهاد کشاورزی که نهادیست جهت حمایت دامداران وکشاورزان ، ولی امروزه باعدم حمایت اصولی باعث وبانی  آن شده که دامداران شغل خودرا ترک کنند. وحتی به ورشکستگی بخورند ، هستند جوانانی که برای ایجاد اشتغال به دامداری از نهاد های مختلف وام دریافت کرده اند ، این جوانان برای امرار معاش خانواده شان به این شغل روی آورده اند ، اما خرید نهاده های دامی ، امرار معاش خانواده ، وباز پرداخت تسهیلات سخت آنها را زیر فشار آورده است. دارند ورشکست میشوند .
ریاست محترم جهاد کشاورزی برای این مشکلات تدبیری بیندیشید ، دامداران را اصولی حمایت کنید، تامردم این شغل را ترک نکنند وروستا ها خالی ازسکنه نشود
✍شاهرخ شفیعی/خبرنگار بارانی خبر/۹۹-۳۰۲۰