95

بولتن پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان در پنج روز آینده

بولتن پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان

بررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی از امروز تا روز جمعه استقرار هوای آرام و پایدار را بر سطح منطقه نشان می دهد. در این مدت کماکان سرما و یخبندان شبانه روزی برای ارتفاعات و خصوصاً نواحی شمالی و شرقی استان پیش بینی می شود از پایان هفته دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.

در سه روز آینده به سبب پایداری جو و برودت هوا در ساعات اولیه صبح برای شهرهای بزرگ استان کردستان پدیده اینورژن و وارونگی دمایی منجر به کاهش نسبی کیفیت هوا می شود.

پیش بینی روز از ساعت ۷ تا ۱۹ و پیش بینی از ساعت ۱۹ تا ۷ روز بعد استان کردستان

هواشناسی کردستان

هواشناسی سنندج در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هواشناسی سقز در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هواشناسی دیواندره در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هواشناسی هزارکانیان در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هواشناسی زرینه در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هواشناسی مریوان در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هواشناسی قروه در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هواشناسی دهگلان در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۷