95

---

سو استفاده سودجویان از موقعیت زور آباد

سو استفاده سودجویان از موقعیت زور آباد

با توجه به اینکه نظارتی بر ساخت و سازهای غیرقانونی در محله زورآباد یا به قول برخی ها محله گلشن صورت نمیگیرد یک سری افراد سو جو از خدا بی خبر اقدام به ساخت و سازهای غیر اصولی که هیچ گونه امنیت و رفاهی را برای ساکنان آن در بر...

ادامه مطلب ...