برای چهارمین سال پیاپی محوطه و داخل غار کرفتو توسط مردم در ۲۰ اسفند پاکسازی شد./ عکاس: اسعد قربانی