فریدون آقایی عضو شورای شهر دیواندره : با توجه به پایان فصل عمرانی در این برهه ی زمان بوی کم کاری از طریق دستگاههای خدمات رسان برای مرگ ارشیا به مشام میرسد !

عضو شورای شهر دیواندره در مصاحبه با سایت بارانی خبر ضمن تسلیت به خانواده قدرتی و همشهریان عزیز گفت : سالهاست که درپی وقوع چنین حوادث هولناکی، بلافاصله همه به دنبال مقصر میگردند و انگشت اتهام به سوی افراد مختلف نشانه میرود اما عامل یا عاملان نیز به سرعت و با توجیهات پی در پی سعی در رفع اتهام از خود و مقصر جلوه دادن دیگران مینمایند.
فریدون آقایی گفت بعنوان خادم مردم در شورای شهر به جد پیگیر موضوع خواهم بود و اگر ارگان شهرداری هم مقصر باشد ضمن حمایت از خانواده آسیب دیده با خاطیانی که کوتاهی کرده اند برخورد خواهم کرد..چون بنده ناظر بر عملکرد شهرداری هستم نه حامی شهرداری !
آقایی ادامه داد: مرگ یک شهروند موضوع کوچکی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و شاید اولین و آخرین حادثه نباشد که در شهرمان اتفاق می افتد اما اینکه بتوان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد بسیار مهم است. برخورد با عاملان این حادثه میتواند ذره یی از اندوه این خانواده و شهروندان این منطقه بردارد برخوردی که با سرعت عمل باشد نه مانند مطالبات شهروندان این دیار در پس سالها به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: قضاوت کردن در مورد مقصر اصلی این حادثه ممکن است زود باشد اما نمی توان از نبود امکانات ابتدایی و شهری این منطقه حرف نزد، مطالبه شهروند این منطقه محروم سالها است که پیگیری نشده است.
آقایی ضمن تشکر از دادستان محترم دیواندره برای ورود اولیه به این موضوع همچون سایر موارد خواستار برخورد قانونی با بانیان این موضوع شد و گفت با توجه به پایان فصل عمرانی در این برهه ی زمان بوی کم کاری از طریق دستگاههای خدمات رسان به مشام میرسد !
وی در پایان اندوه و تاسف خود را آراسته کسانی کرد که وجدانی کار نمیکنند و فقط کشتن زمان در برنامه آنها برای ارتقاء و بقاست !