95

آرشیو "اخبار شهرستان های کردستان"

شبی “یگانه بود و هیچ کم نداشت”

شبی “یگانه بود و هیچ کم نداشت”

حسن کامکار مردی بود که به تنهایی پرچم موسیقی کردستان را بر فراز قله برد،  پرچمی که امروز هشت ستاره با نام او بر آن می درخشد. مردی که نامش و میراثش را نه تنها برای فرزندانش، که فرزندانش را برای شهر و کشورش به میراث گذاشت....

ادامه مطلب ...